Testet provuese
TESTI 1
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të pajisur me gjysmëbarriera.
TESTI 2
Sinjali në figurë kërkon uljen e shpejtësisë vetëm para kthesës së parë.
TESTI 3
Sinjali në figurë tregon se kemi përparësi ndaj tramvajit.
TESTI 4
Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme me pjerrësi prej 10%.
TESTI 5
Sinjali në figurë ndalon parakalimin në ngjitje dhe zbritje të kurrizit të rrugës.
TESTI 6
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes, pasi treni mund të vijë nga çdo linjë hekurudhore që ndërpret rrugën.
TESTI 7
Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, ndalohet parakalimi në pjesën e përpjetë të rrugës.
TESTI 8
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.
TESTI 9
Në prani të sinjalit në figurë mund të rritet shpejtësia e lëvizjes.
TESTI 10
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes për të shmangur përplasjen me trenin.
TESTI 11
Në prani të sinjalit në figurë lejohet pushimi i mjetit në kthesë.
TESTI 12
Panelet distancometrike na detyrojmë të ndalojmë para tyre.
TESTI 13
Sinjali në figurë kërkon t’u jepet përparësi vetëm fëmijëve që dalin nga shkolla.
TESTI 14
Sinjali në figurë paralajmëron ndryshim korsie.
TESTI 15
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel pa barriera.
TESTI 16
Paneli me 3 vija të kuqe në figurë, tregon se në largësinë 50 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.
TESTI 17
Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme, majtas.
TESTI 18
Sinjali në figurë kërkon të ecet me marshin më të lartë dhe të ruhet shpejtësia nëpërmjet frenimeve të vazhdueshme.
TESTI 19
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregoni kujdes për t’i dhënë përparësi këmbësorëve, që kalojnë mbi vijat e bardha.
TESTI 20
Sinjali në figurë paralajmëron dy kthesa për shkak të punimeve në rrugë.
TESTI 21
Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel i ruajtur me barriera.
TESTI 22
Sinjali në figurë paralajmëron kthesa me fushëpamje të kufizuar.
TESTI 23
Panelet distancometrike, si në figurë, gjenden vetëm në kalimet në nivel pa pengesa.
TESTI 24
Panelet distancometrike në figurë gjenden para një kalimi në nivel ose para një ure të lëvizshme.
TESTI 25
Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para fillimit të kthesave.
TESTI 26
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.
TESTI 27
Sinjali në figurë paralajmëron disa kthesa, ku e para fillon nga e djathta.
TESTI 28
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme.
TESTI 29
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në kthesë.
TESTI 30
Sinjali në figurë paralajmëron rënie gurësh nga e djathta.
TESTI 31
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.
TESTI 32
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve, që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi biçikilistëve.
TESTI 33
Në prani të sinjalit në figurë lejohet qëndrimi i mjetit edhe në kthesë.
TESTI 34
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.
TESTI 35
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme.
TESTI 36
Sinjali në figurë paralajmëron një degëzim dhe detyron kthimin djathtas.
TESTI 37
Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme, djathtas.
TESTI 38
Në prani të sinjalit në figurë duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetit, për ta kaluar sa më shpejt këtë segment rruge.
TESTI 39
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit.
TESTI 40
Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore.
TESTI 41
Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron rrugë të deformuar pas një distance prej 320 metra
TESTI 42
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit në kthesa.
TESTI 43
Sinjali në figurë paralajmëron se rruga në vazhdim është e mbyllur.
TESTI 44
Sinjali si në figurë paralajmëron rrugë të deformuar për shkak të punimeve.
TESTI 45
Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje në tunel për mjetet.
TESTI 46
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.
TESTI 47
Sinjali në figurë gjendet edhe në rrugë urbane.
TESTI 48
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me të përpjetë të fortë.
TESTI 49
Sinjali në figurë paralajmëron mundësinë e formimit të pellgjeve të ujit në raste shiu.
TESTI 50
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.
TESTI 51
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autobusëve në atë segment rruge.
TESTI 52
Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të karrexhatës.
TESTI 53
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të paruajtur me barriera ose me gjysmëbarriera.
TESTI 54
Sinjali në figurë shoqërohet me semafor me dy drita të kuqe.
TESTI 55
Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë e nevojshme, të ndalojmë lëvizjen.
TESTI 56
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro).
TESTI 57
Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi, por me kujdes dhe sipas rregullave.
TESTI 58
Në prani të sinjalit në figurë lejohet të kryhet manovra e lëvizjes mbrapa.
TESTI 59
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit duke e përshtatur atë me fushëpamjen.
TESTI 60
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar.
TESTI 61
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë në zbritje me pjerrësi 10%.
TESTI 62
Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku.
TESTI 63
Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim hekurudhor, pa pengesa.
TESTI 64
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.
TESTI 65
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në formë të lugët (zbritje dhe ngjitje).
TESTI 66
Sinjali në figurë paralajmëron të jemi të kujdesshëm me shpejtësinë e lëvizjes.
TESTI 67
Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe pse rruga është e ngushtë.
TESTI 68
Paneli me 1 vijë të kuqe në figurë tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.
TESTI 69
Sinjali në figurë paralajmëron se jemi në afërsi të një stacioni treni me disa linja hekurudhore.
TESTI 70
Panelet distancometrike si në figurë tregojnë qe rruga është e përmbytur.
TESTI 71
Në prani të sinjalit në figurë duhet treguar kujdes, sidomos kur rruga është e lagur.
TESTI 72
Sinjali në figurë paralajmëron kthesa të rrezikshme dhe të njëpasnjëshme, prej të cilave kthesa e parë është majtas.
TESTI 73
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel të ruajtur me barriera ose me gjysmëbarriera.
TESTI 74
Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit.
TESTI 75
Në prani të sinjalit në figurë duhet të lëvizet me kujdes, sidomos kur rruga është e rrëshqitshme.
TESTI 76
Sinjali në figurë paralajmëron punime në rrugë.
TESTI 77
Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të linjave hekurudhore me njëra-tjetrën.
TESTI 78
Sinjali në figurë paralajmëron se shkëmbimi i mjeteve në atë vend është i vështirë.
TESTI 79
Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të dyfishtë.
TESTI 80
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes së mjetit.
TESTI 81
Sinjali në figurë paralajmëron një vend që frekuentohet vetëm nga fëmijët.
TESTI 82
Sinjali në figurë paralajmëron bankina rrugore të dëmtuara.
TESTI 83
Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit në çdo pjesë të rrugës.
TESTI 84
Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të karrexhatës nga të dy anët.
TESTI 85
Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim biçikletash të rregulluar me sinjale horizontale.
TESTI 86
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve, të cilët po ngadalësojnë shpejtësinë për t'u dhënë përparësi këmbësorëve .
TESTI 87
Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para pjesës ku fillon deformimi i rrugës.
TESTI 88
Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes së mjetit dhe t’i jepet përparësi biçikilistëve, që po kalojnë karrexhatën.
TESTI 89
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që është në formë kurrizi.
TESTI 90
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.
TESTI 91
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit në pjesën ngjitëse dhe zbritëse të rrugës.
TESTI 92
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.
TESTI 93
Sinjali në figurë na kujton përdorimin e borive për të tërhequr vëmendjen e këmbësorëve në rrugë.
TESTI 94
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes së mjetit.
TESTI 95
Sinjali në figurë paralajmëron një ndryshim të fortë të pjerrësisë së rrugës.
TESTI 96
Në prani të sinjalit në figurë duhet të mbahet parasysh që rritet gjatësia e frenimit të mjetit në zbritje, në krahasim me atë në rrugë të drejtë.
TESTI 97
Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë para vijës së ndalimit, kur është duke ardhur një tren.
TESTI 98
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.
TESTI 99
Sinjali i shoqëruar me panelin distancometrik, si në figurë, tregon se pas 150 metër ndodhet një kalim në nivel i pambrojtur.
TESTI 100
Sinjali në figurë tregon hyrje në një tunel.