Testet provuese
TESTI 1
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 2
Pas sinjalit në figurë duhet të shmangim përdorimin e shpeshtë të frenave pasi mbinxehjen elementët frenues
TESTI 3
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit
TESTI 4
Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150 metër para kthesës së rrezikshme
TESTI 5
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autobusëve në atë segment rruge
TESTI 6
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të ruajtur me barriera ose gjysëmbarriera
TESTI 7
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar
TESTI 8
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit në kthesa
TESTI 9
Sinjali në figurë paralajmëron një zbritje të rrezikshme me pjerrësi 10%
TESTI 10
Sinjali në figurë paralajmëron se nuk lejohet të kalohet shpejtësia prej 10 km/orë
TESTI 11
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve që po ngadalësojnë shpejtësinë për t’i dhënë përparësi këmbësorëve
TESTI 12
Sinjali në figurë paralajmëron një linjë tramvaji që ndërpret ose ngushton karrexhatën
TESTI 13
Panelet distancometrike të sinjalit në figurë janë sinjale ndalimi
TESTI 14
Sinjali në figurë, paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar ose të shtruar keq
TESTI 15
Në prani të sinjalit në figurë, në rrugë me dy sense lëvizje dhe me një korsi për sens, duhet të tregohet kujdes kur këmbehemi me një mjet tjetër
TESTI 16
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 17
Sinjali në paralajmëron një rrugë të mbyllur përballë
TESTI 18
Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, ndalohet parakalimi në pjesën e përpjetë të rrugës
TESTI 19
Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore, të mbrojtur me barriera
TESTI 20
Sinjali në figurë paralajmëron se shkëmbimi i mjeteve në atë vend është i vështirë
TESTI 21
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes
TESTI 22
Sinjali në figurë paralajmëron ngushtim të karrexhatës nga të dy anët
TESTI 23
Sinjali në figurë është një sinjal tregues informues
TESTI 24
Panelet distancometrike në figurë gjenden para një kalimi në nivel ose para një ure të lëvizshme
TESTI 25
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregoni kujdes për t’i dhënë përparësi këmbësorëve që kalojnë mbi vijat e bardha
TESTI 26
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar
TESTI 27
Sinjali në figurë kërkon të ecim me marshin më të lartë dhe ta ruajmë shpejtësinë me anën e frenimeve të vazhdueshme
TESTI 28
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të parregullt
TESTI 29
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi i mjetit si në afërsi ashtu dhe përgjatë kalimit në nivel pa pengesa
TESTI 30
Panelet distancometrike si në figurë vendosen për të treguar kufijtë anësore të hyrjeve në tunele
TESTI 31
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim në nivel, të pajisur me gjysëmbarriera
TESTI 32
Sinjali në figurë paralajmëron një stacion hekurudhor me një linjë hekurudhe
TESTI 33
Sinjali në figurë paralajmëron që linja hekurudhore ka vetëm një binar
TESTI 34
Sinjali në figurë paralajmëron të jemi të kujdesshëm me shpejtësinë e lëvizjes
TESTI 35
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro)
TESTI 36
Sinjali në figurë paralajmëron një rrezik të vogël në rast shiu
TESTI 37
Sinjali në figurë vendoset pas çdo vendkalimi për biçikletat
TESTI 38
Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një kalimi ne nivel me dy ose me shumë linja hekurudhore, i paruajtur
TESTI 39
Në prani të sinjalit në figurë detyrohet ndalimi i mjetit para vijës se ndalimit, nëse ka lëvizje të trenave
TESTI 40
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë për këmbësorët
TESTI 41
Sinjali në figurë kërkon uljen e shpejtësisë vetëm para kthesës së parë
TESTI 42
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi apo pushimi i mjetit në kthesë
TESTI 43
Sinjali në figurë paralajmëron devijim të rrugës për shkak të punimeve në rrugë
TESTI 44
Sinjali në figurë lejon manovrën e lëvizjes mbrapa
TESTI 45
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 46
Sinjali në figurë paralajmëron ngjitje të shoqëruar me zbritje, me pasojë kufizimin e shikueshmërisë
TESTI 47
Sinjali në figurë shoqëron sinjalin “KALIM NË NIVEL ME BARRIERA”
TESTI 48
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme
TESTI 49
Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi por me kujdes të veçantë dhe sipas rregullave
TESTI 50
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes që të mos pengojmë kalimin e tramvajit
TESTI 51
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme
TESTI 52
Sinjali në figurë vendoset për të treguar gara çiklistike në rrugë
TESTI 53
Në prani të sinjalit në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe pse rruga është e ngushtë
TESTI 54
Sinjali në figurë është sinjal vertikal që paralajmëron një kthesë të rrezikshme, majtas
TESTI 55
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes së mjetit
TESTI 56
Sinjali në figurë të detyron t’i japësh përparësi trolejbusit
TESTI 57
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit dhe t’i japim përparësi biçikilistëve që kalojnë karrexhatën
TESTI 58
Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një vendi ku mund të kapërcejnë rrugën biçiklistët
TESTI 59
Sinjali në figurë kërkon t’i biem borive që këmbësorët të jenë të kujdesshëm për mjetin që po afrohet
TESTI 60
Sinjali në figurë paralajmëron mundësinë e formimit të pellgjeve të ujit në raste shiu
TESTI 61
Në prani të sinjalit në figurë duhet të sigurohemi, si nga e djathta dhe nga e majta, para se të kapërcejmë linjën hekurudhore
TESTI 62
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me kurriz
TESTI 63
Sinjali në figurë paralajmëron kalim në nivel ku ndalohet qëndrimi i mjetit pas vijës së ndalimit ose sipër binarëve
TESTI 64
Sinjali në figurë është një sinjal urdhërues ndalimi
TESTI 65
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 66
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 67
Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme, djathtas
TESTI 68
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë në zbritje me pjerrësi 10%
TESTI 69
Në prani të sinjalit në figurë duhet të rrisim distancën me mjetet që kemi përpara
TESTI 70
Sinjali në figurë paralajmëron për punime në rrugë
TESTI 71
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 72
Sinjali në figurë paralajmëron një devijim rruge me detyrimin e kthimit djathtas
TESTI 73
Sinjali në figurë është sinjal urdhërues detyrimi
TESTI 74
Sinjali në figurë paralajmëron se rruga është me një sens lëvizjeje
TESTI 75
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 76
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të lugët që formohet nga një e tatëpjetë dhe nga një e përpjetë
TESTI 77
Në prani të sinjalit si në figurë ndalohet lëvizja prapa (indietro)
TESTI 78
Sinjali në figurë ndalon lëvizjen prapa (indietro)
TESTI 79
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar
TESTI 80
Në prani të sinjalit në figurë duhet të kemi parasysh që gjatësia e frenimit të mjetit në zbritje rritet në krahasim me atë në rrugë të drejtë
TESTI 81
Sinjali në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve
TESTI 82
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme
TESTI 83
Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit ne çdo pjesë të rrugës
TESTI 84
Sinjali në figurë paralajmëron një pengesë të pakapërcyeshme në rrugë
TESTI 85
Panelet distancometrike si në figurë vendosen për të treguar kufijtë normale të karrexhatës
TESTI 86
Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë para vijës së ndalimit kur është duke ardhur një tren
TESTI 87
Sinjali në figurë paralajmëron një “KALIM NE NIVEL” pa barriera
TESTI 88
Sinjali në figurë gjendet edhe në rrugë urbane
TESTI 89
Sinjali në figurë kërkon t’u jepet përparësi vetëm fëmijëve që dalin nga shkolla
TESTI 90
Sinjali në figurë është i vendosur pas paneleve distancometrike, në afërsi të linjës hekurudhore të pambrojtur
TESTI 91
Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes për shkak të formës së lugët të rrugës
TESTI 92
Sinjali në figurë paralajmëron kalim në nivel pranë të cilit ka drita të kuqe dhe aparate akustikë
TESTI 93
Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme
TESTI 94
Sinjali në figurë paralajmëron dy apo disa kthesa të rrezikshme të njëpasnjëshme prej të cilave kthesa e parë është djathtas
TESTI 95
Paneli me tre vija të kuqe, i vendosur poshtë sinjalit, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një vendkalim hekurudhorë i përforcuar me pengesa ose gjysme pengesa
TESTI 96
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit duke e përshtatur atë me dukshmërinë dhe rrezen e kthesës
TESTI 97
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me një karrexhatë dhe me tri korsi lëvizjeje
TESTI 98
Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim rruge
TESTI 99
Sinjali në figurë paralajmëron kurriz rruge të dyfishtë
TESTI 100
Sinjali në figurë paralajmëron linjë hekurudhore me një binar, të pambrojtur
TESTI 101
Sinjali në figurë na kujton përdorimin e borive për të tërhequr vëmendjen e këmbësorëve në rrugë
TESTI 102
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar
TESTI 103
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet qëndrimi mbi vijat e bardha pasi bllokojmë kalimin e këmbësorëve
TESTI 104
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes sepse mund të vijë tren si nga njëra linjë, ashtu dhe nga tjetra
TESTI 105
Sinjali në figurë ndalon kthimin djathtas
TESTI 106
Panelet distancometrike në figurë tregojnë punime në rrugë
TESTI 107
Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër përpara pikës së nisjes së rrezikut
TESTI 108
Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një rrethqarkullimi
TESTI 109
Sinjali në figurë paralajmëron një stacion hekurudhor
TESTI 110
Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore
TESTI 111
Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes për të shmangur përplasjen me trenin
TESTI 112
Sinjali në figurë paralajmëron se jemi në afërsi të një stacioni treni me disa linja hekurudhore
TESTI 113
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim rrugësh
TESTI 114
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet pushimi dhe qëndrimi i mjetit në pjesën e përpjetë të rrugës
TESTI 115
Sinjali në figurë gjendet në afërsi të “KALIMIT NË NIVEL” të pambrojtur me barriera
TESTI 116
Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, është i ndaluar parakalimi i automjeteve
TESTI 117
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave
TESTI 118
Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje në tunel për mjetet
TESTI 119
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të linjave hekurudhore me njëra- tjetrën
TESTI 120
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 121
Sinjali në figurë paralajmëron një vend që frekuentohet vetëm nga fëmijët
TESTI 122
Paneli me 2 vija të kuqe, në figurë, tregon se në largësinë 100 metër ndodhet një kalimi në nivel apo urë e levizëshme
TESTI 123
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrezikshëm të dy rrugëve me pjerrësi
TESTI 124
Sinjali në figurë paralajmëron ndryshim korsie
TESTI 125
Sinjali në figurë paralajmëron një zonë, në të cilën mund të kalojnë vetëm mjetet e shërbimit publik
TESTI 126
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që duhet përshkuar me friksionin e shkelur plotësisht
TESTI 127
Sinjali në figurë është një sinjal tregues
TESTI 128
Në prani të sinjalit në figurë duhet të lëvizet me kujdes, sidomos kur rruga është e rrëshqitshme
TESTI 129
Sinjali në figurë është sinjal ndalimi, i kthimit nga e majta
TESTI 130
Sinjali në figurë paralajmëron devijim të rrugës për shkak të punimeve në rrugë
TESTI 131
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me gjendje të keqe të asfaltit
TESTI 132
Paneli me tre vija të kuqe, i vendosur poshtë sinjalit, si në figurë, tregon se në largësinë 150 metër ndodhet një vendkalim hekurudhorë pa pengesa
TESTI 133
Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe po të jetë e nevojshme, të ndalojmë lëvizjen
TESTI 134
me panelin plotësues vendosur poshtë tij, paralajmëron rrugë të deformuar pas një distance 320 metër
TESTI 135
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 136
Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit
TESTI 137
Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër përpara fillimit të rrezikut
TESTI 138
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 139
Në prani të sinjalit në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes së mjetit
TESTI 140
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim linjash hekurudhore
TESTI 141
Sinjali në figurë ndalon të parakalosh tramvajin
TESTI 142
Sinjali në figurë paralajmëron disa kthesa ku e para fillon nga e djathta
TESTI 143
Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore të pa mbrojtur(pa barriera)
TESTI 144
Panelet distancometrike, si në figurë, gjenden vetëm në “KALIMET NË NIVEL PA PENGESA”
TESTI 145
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
TESTI 146
Sinjali në figurë vendoset në rrugë pas sinjalit te rrezikut “KALIM NË NIVEL PA BARRIERA” dhe pranë linjës hekurudhore që ndërpret rrugën
TESTI 147
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me ngjitje dhe zbritje të shpeshta
TESTI 148
Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para rrezikut
TESTI 149
Sinjali në figurë, me panelin plotësues vendosur poshtë tij, paralajmëron 3(tre) kthesa të rrezikshme prej të cilave e para është djathtas
TESTI 150
Sinjali në figurë paralajmëron ngushtimin e rrugës nga krahu i majtë