SINJALIZIME VERTIKALE

Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori:
A) Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.

B) Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet t’u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. Ato ndahen në:
a) sinjale të përparësisë;
b) sinjale të ndalimit;
c) sinjale të detyrimit.
ç) Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të dobishëm për t’i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, shërbimeve dhe impianteve.
Ato ndahen në:
a) sinjale paralajmëruese;
b) sinjale të drejtimit;
c) sinjale pohuese;
d) sinjale të identifikimit të rrugëve;
e) sinjale të itinerarit;
f) sinjale të qendrave të banuara;
g) sinjale të emrave të rrugëve;
h) sinjale turistike të territorit;
i) sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve;
j) sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime.

2. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat, ngjyrat dhe simbolet e sinjaleve rrugore vertikale dhe mënyrat e vënies e të shfrytëzimit të tyre.

Sinjalet e rrezikut

Shenjat e rrezikut kanë formë trëkëndshi barabrinjësh, (përjashtim bëjnë: Kryqi i Andreut, afrimi kalimit të rrugës mbi binarë hekurudhorë me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës, respektivisht pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës). Ngjyra elementare e këtyre shenjave është ngjyra e verdhë, ndërsa skajet e trekëndshit, janë me ngjyrë të kuqe. Simbolet janë të ngjyrës së zezë (prej tyre, dallon shenja - afërsia e sinjaleve ndriçuese). Skaji i kuq i shenjës, është me gjërësi të caktuar, e simboli duhet të jetë proporcional me madhësinë e shënjës, dhe i vizatuar asisoj sa që njihet lehtë. Tërheqin vëmendjen për rrezikun, që kërcënon në vendin e caktuar, respektivisht në pjesën e rrugës dhe i lajmërojnë pjesëmarrësit në komunikacion për karakterin e atij rreziku. Ato vendosen sipas rregullës, prej 150 deri 250 m para vendit të rrezikshëm, në rrugë jashtë vendbanimit, ndërsa në vendbanim, mund të vendosen edhe në largësi më të vogël se 150 m. Nëse kërkojnë arsyet e sigurisë, shenja e rrezikut mund të vihet edhe në largësi më të madhe se 250 m. Nëse shenja e rrezikut është vënë në largësi më të madhe se 250 m, ose më të vogël se 150 m, me shenjën duhet të vehet shenja plotësuese, në të cilën është shënuar distanca nga vendi i rrezikshëm, shkaku i të cilit, është vënë shenja.

...
Kthesë nga e djathta
Paralajmëron një kthesë të rrezikshme nga e djathta.
...
Kthesë nga e majta
Paralajmëron një kthesë të rrezikshme nga e majta.
...
Kthesë e dyfishtë e para nga e djathta
Paralajmëron disa kthesa të rrezikshme te njëpasnjëshme, nga të cilat e para është djathtas.
...
Kthesë e dyfishtë e para nga e majta
Paralajmëron disa kthesa të rrezikshme te njëpasnjëshme, nga të cilat e para është majtas.
...
Kthesë e rrezikshme
...
Zbritje e rrezikshme
Paralajmëron një pjesë rruge ku hapësira e frenimit të mjetit rritet në krahasim me frenimin në rrugë të drejtë.
...
Ngjitje e rrezikshme
Paralajmëron një të përpjetë të rrezikshme, për shkak të pjerrësisë së rrugës
...
Ngushtim simetrik i rrugës (në të dyja anët e saj)
Paralajmëron ngushtim të rrugës në të dyja krahët.
...
Ngushtim asimetrik i rrugës (nga e majta)
Paralajmëron një ngushtim të rrezikshem të rrugës nga e majta.
...
Ngushtim asimetrik i rrugës (nga e djathta)
Paralajmëron një ngushtim të rrezikshem të rrugës nga e djathta.
...
Rruga të çon në mol
Paralajmëron se rruga del në një mol,ose dige me rrezikun e rënies në ujë.
...
Urë e lëvizshme
Paralajmëron një urë të lëvizshme.
...
Rrugë e deformuar
Paralajmëron një pjesë rruge me sipërfaqe të deformuar.
...
Gropë në rrugë
Paralajmëron një pjesë rruge të lugët.
...
Kurriz në rrugë
Paralajmëron një ndryshim të pjerrësisë së rrugës, me pasojë kufizimin e shikueshmërisë.
...
Rrugë e rrëshqitshme
Paralajmëron një pjese rruge që, në kushte të veçanta të mjedisit ose klimës mund të bëhet një sipërfaqe e rrezikshme në rreshqitje.
...
Materiale të paqëndrueshme në rrugë
Paralajmëron praninë, mbi siperfaqen e rrugës të lëndëve si çakull, zhavor etj.
...
Rënie gurësh
Paraqet rrezikun e rënies së gurëve nga një shkëmb në anën e majtë të rrugës.
...
Rënie gurësh
Paraqet rrezikun e rënies së gurëve nga një shkëmb në anën e djathtë të rrugës.
...
Vendkalim këmbësorësh
Paralajmëron një vendkalim për këmbësorë, i dalluar me sinjale horizontale.
...
Fëmijë në rrugë
Paralajmëron vende ku kalojnë fëmije, si shkolla, kopshte, parqe publike.
...
Vendkalim për biçikletat
Paralajmëron një vendkalim biçikletash me sinjale horizontale.
...
Kafshë shtëpiake
Paralajmëron një pjesë rruge ku mund të kalojnë kafshët shtëpiake.
...
Kafshë të egra, të lira
Paralajmëron një pjesë të rrugës ku mund të kalojnë papritur, kafshë të egra.
...
Mjete fluturuse
Paralajmëron mundesinë e zhurmave të forta, të papritur të shkaktuar nga fluturimi i avioneve nënje lartesi të vogël.
...
Semaforë vertikal
Paralajmëron një impiant semaforik, brënda ose jashtë qëndrave të banuara, me vendosje vertikale të fenerëve.
...
Semaforë horizontal
Paralajmëron një impiant semaforik, brenda ose jashtë qëndrave të banuara, me vendosje horizontale të fenerëve.
...
Qarkullim në të dy senset e rrugës
Paralajmëron se karrexhata do të bëhet me dy sense lëvizjeje nga një sens lëvizjeje që ishte më parë.
...
Erë e fortë ansore nga e majta
Paralajmëron një pjesë rruge në të cilën krijohen erëra të forta anësore nga e majta.
...
Erë e fortë ansore nga e djathta
Paralajmëron një pjesë rruge në të cilën krijohen erëra të forta anësore nga e djathta.
...
Rrezik
Paralajmëron një rrezik të ndryshëm nga ata që janë parashikuara në sinjalet e tjerë të rrezikut.
...
Tuneli
Paralajmëron afërsinë e tunelit në rrugë.
...
Vendkalim i linjës së tramvajit
Paralajmëron një linjë tramvaji brenda ose jashtë qendrave të banuar, të parregulluara me semafor.
...
Rrethrrotullimi
Paralajmëron një kryqëzim të dy ose më shumë rrugëve të rregulluar me qarkullim rrotullues në drejtim sipas shigjetave të treguara në sinjal.
...
Kalim në nivel me bariera
Paralajmëron një kalim në nivel, të ruajtur me barriera ose gjysëmbarriera.
...
Kalimi në nivel, i pa ruajtur
Paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore, të pa mbrojtur.
...
Kryqi i Shën Andreas
Tregon që traseja e hekurudhës është vetëm me një linjë hekurudhore.
...
Afrimi i kalimit te rruges pertej hekurudhes me mbrojtese ose gjysmembrojtës
...
Kryqi i dyfishtë i Shën Andreas
Tregon se po i afrohemi një kalimi ne nivel me dy ose me shumë linja, pa barriera (I paruajtur).
...
Afrimi i kalimit të rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtës
Cdo shirit i pjerrte shenon largesine nga hekurudha per 80m, 2 shirita te pjerrte = 160m, 3 shirita te pjerrte = 240m
...
Panele distancëtreguese
Vendosen respektivisht 150 m, 100 m dhe 50 m larg nga ndërprerja e linjës hekurudhore me rrugën.
...
Bankina të demtuara
Si rregull, vendoset 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut.
...
Rrezik zjarri
Paralajmëron kalimin në një zonë veçanërisht të rrezikshme nga ndezja e papritur e zjarrit.
Sinjalet e përparësisë

Shenjat e përparësisë të komunikacionit janë: - shenjat ndriçuese për rregullimin e komunikacionit të dedikuar vetëm për këmbësorë; - shenjat ndriçuese për tramvajë; - shenjat ndriçuese për shënimin e kalimeve në rrugë nëpër binarë hekurudhorë; - shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve në rrugë, pengesave të tjera dhe dëmtimeve të rrugës automobilistike, që paraqesin rrezik për pjesëmarrësit në komunikacion. Drita e përdorur si shenjë ndriçuese e komunikacionit, mund të jetë e pandërprerë ose vezulluese. Shenjat ndriçuese janë: kahje-treguesit me xhama reflektues, ose me materie reflektuese, elementet metalike të pajisura me materie reflektuese, shtyllat ndriçuese etj. Për rregullimin e komunikacionit, shenjat ndriçuese jepen me drita të ngjyrës së kuqe, të verdhë dhe të gjelbër. Dritat janë vendosur në boshtin vertikal, njëra nën tjetrën: e kuqja lart, e verdha në mjedis, e gjelbra poshtë. Drita e gjelbër, mund të ketë formë rrethi dhe formë të shigjetës të vënë në rreth. Nëse drita e gjelbër ka formë të shigjetës, mjeti mund të lëvizë vetëm në drejtimin, që e tregon kjo shigjetë.

...
E drejtë kalimi në rrugët njëkalimshe të alternuara
Tregon se drejtuesi i mjetit ka përparësinë e kalimit, ndaj mjeteve që vijnë në sens të kundërt.
...
Rrugë me përparësi
Tregon se pjesa e rrugës gëzon të drejtën e përparësisë.
...
Fundi i të drejtës së përparësisë
Tregon që duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse nuk kemi më të drejtë përparësie.
...
Ndalo dhe jep përparësi
Të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.
...
Jep përparësi
Urdhëron se duhet t‟i japim përparësi në kryqëzim mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu edhe nga e majta.
...
Jep përparësi në rrugët njëkalimshe të alternuara
Tregon detyrimin për t‟i dhënë përparësi mjeteve që vijnë nga kahu i kundërt, në një ngushtim rruge.
...
Kryqëzim me përparësi nga e djathta
Paralajmëron një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përgjithshëm i dhënies së përparësisë nga e djathta.
...
Kryqëzim me të drejtë përparësie
Paralajmëron një kryqëzim ku mjeti ne rrugën kryesore ka përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga rruga dytësore.
...
Kryqëzim në formë T-je
Paralajmëron një kryqëzim në formë “T”-je, me një rrugë jokryesore që futet nga e djathta
...
Kryqëzim në formë T-je
Paralajmëron një kryqëzim në formë “T”-je, me një rruge jokryesore që futet nga e majta
...
Hyrje nga e djathta
Paralajmëron një hyrje nga e djathta në një karrexhatë të pajisur me korsi shpejtimi
...
Hyrje nga e majta
Paralajmëron një hyrje nga e majta në një karrexhatë të pajisur me korsi shpejtimi
...
Paralajmërim për dhënie përparësie
Paralajmëron drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi nga e majta dhe nga e djathta, pas 320 m.
...
Paralajmërim ndalimi dhe dhënje të drejtë kalimi
Paralajmëron se në kryqëzim jemi të detyruar të ndalojmë dhe të japim përparësi.
Sinjalet treguese

Shenjat e lajmërimit kanë formë katrori, të këndit të drejtë, ose të rrethit. Ngjyra elementare është e verdhë, kurse simbolet dhe mbishkrimet janë të ngjyrës së zezë, respektivisht ngjyra elementare është e kaltër me simbole dhe mbishkrime të ngjyrës së bardhë dhe të zezë (prej tyre dallon një numër shenjash). Në shenjat e lajmërimit, ngjyra e zezë, është përdorur në raste të veçanta, dhe nuk mund të dominojë. Madhësia e shenjave të rrezikut,të urdhërave të prera dhe të lajmërimit varet prej kategorisë së rrugës në të cilat duhet të vendosen. U ofrojnë pjesëmarrësve në komunikacion informatat e nevojshme për rrugën nëpër të cilën lëvizin, emërtimet e vendeve, nëpër të cilat kapërcen rruga dhe largësinë nga ato vende, për ndërprerjen e vlerëshmërisë së shenjave të. urdhërave të prera, si dhe informatat e tjera, që janë të dobishme. Vendosen asisoj që të emërtojnë objektin, terrenet, ose pjesët e rrugës, të cilave u referohen. Nëse objekti, ose terreni, me të cilin ka të bëjë shenja e lajmërimit, nuk gjendet në rrugën, në të cilën është vënë shenja,lajmërimi i nevojshëm, ndodhet ose në tabelën plotësuese, ose në vetë shenjën. Me shenjat e lajmërimeve, ofrohen, po ashtu informacione paraprake, informata për radhitjen, kthimet dhe informata për kahjen e lëvizjes.

...
Qarkullimi i njëanshëm ballorë
Tregon fillimin e rrugës me një sens lëvizjeje për qarkullim.
...
Drejtim i vetëm paralel
Tregon se qarkullimi në atë rrugë në të cilën është vendosur ky sinjal,është me një sens lëvizjeje.
...
Rrugë pa dalje
Vendoset në fillim të një rruge pa dalje për mjetet.
...
Shtrirje apo zgjatje e rrugës me përparsi kalimi
...
Vendkalim këmbësoresh
Tregon një vendkalim këmbësorësh të parregullur me semafor.
...
Nënkalim këmbësorësh
Tregon një nënkalim për këmbësorë.
...
Kahje e levizjes se mjeteve qe kane per qellim te dredhojne majtas ne kryqezim ku eshte i ndaluar dredhimi majtas
...
Kryqëzim
...
Rreshtim i mjeteve me emërtim të vendbanimeve
...
Rreshtim mjetesh
...
Tabelë informuese
...
Paralajmërim për fillimin e autostradës
Tregon fillimin e një autostrade.
...
Sinjal tregues i fundit të autostradës
Tregon fundin e një autostrade.
...
Tabelë rrugëtreguese
Shënon drejtimet e rrugës për vendet e shënuara në shenjë.
...
Rrugë e rezervuar për mjetet me motor
Tregon fillimin e një rruge të rezervuar për qarkullimin e mjeteve me motor.
...
Fundi i rrugës se rezervuar për mjetet me motor
Tregon fundin e vlefshmërisë së një rruge të rezervuar për mjetet me motor.
...
Rrugëtregues për aeroport
...
Sinjale të identifikimit të itinerarëve ndërkombëtare
Tregon numrin e rrugës ndërkombëtare Europiane.
...
Emër vendbanimi
...
Numër rruge
...
Kilometrazhë rruge
...
Mbarim i vendbanimit
...
Fundi i ndalim parakalimit
Tregon pikën ku mbaron ndalimi i parakalimit.
...
Fundi i ndalim parakalimit për kamionët me peshë mbi 3.5 ton me ngarkesë të plotë
Tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë.
...
Fundi i kufirit maksimal të shpejtësisë
Tregon fundin e kufizimit të shpejtësisë.
...
Rrugë e lirë
Tregon fundin e ndalimeve të mëparshme.
...
Zonë ku është e kufizuar koha e zgjatjes së parkimit
...
Dalje nga zona ku është e kufizuar koha e zgjatjes së parkimit
...
Restorant
U tregon përdoruesve të rrugës se në afërsi ndodhet një restorant.
...
Pushim i lejuar
Tregon një zonë të rregulluar dhe organizuar për pushimin e mjeteve pa kufizim kohor, nëse nuk është sinjalizuar ndryshe.
...
Stacioni i ndihmës së pare
...
Bar kafe
U tregon përdorueseve të rrugës se në afërsi ndodhet një bar (kafe).
...
Parkim me orar të percaktuar
Tregon se me përfundimin e kohës së parkimit, drejtuesi i mjetit duhet të largoj mjetin, në të kundert i nënshtrohet gjobës për tejkalim të kohës së parkimit.
...
Furnizim karburanti
Tregon një vend furnizimi me karburant.
...
Motel
Tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një motel ose hotel.
...
Spitali
...
Asistencë mekanike
Tregon një ofiçinë për shërbime mekanike të mjeteve.
...
Telefon
Tregon se në afërsi ndodhet një telefon publik.
...
Informacion
...
Teren për kampim me çadra e me shtëpiza lëvizëse
...
Stacion autobusi
Tregon vendqëndrimet e autobusëve të shërbimit publik interurban (ndërqytetës).
...
Stacion tramvaji
Tregon vendqëndrim për tramvajet e transportit publik interurban (jashtëqytetës).
...
Aeroport
Shënon afërsinë e aeroportit ose vendin e aeroportit.
...
Port detar
...
Mjet ndihme në rrugë
...
Kalueshmëri rruge
Shënon se kalimi i rrugës përtej majës është i hapur ose i mbyllur.
...
Lumi
...
Numër kthese
...
Stacion Policie
...
Emërtim rruge
...
Shpejtësi e këshilluar
Tregon shpejtësinë e lëvizjes që këshillohet të mos tejkalohet në kushte normale të trafikut.
...
Qafë malore
...
Vërtetim drejtimi
Shënon vërtetimin e drejtimit të lëvizjes, emërtimin e drejtimit dhe largësinë deri te vendi i shënuar.
...
Tabelë orientimi
Shënon vendin e kthesës së ngushtë, majtas ose djathtas.
...
Tabelë paraprake
...
Rrugëtregues përmbi rrugës në portal
...
Rrugëtregues përmbi rrugës në portal
Shënon drejtimin e lëvizjes, në autostradë dhe rrugë me kryqëzime në shumë nivele, deri te vendbanimet e shkruara me shenjë.
...
Dalje nga autostrada
...
Fëmijë në rrugë
...
Rrugëtregues rreshtimi përmbi shiritat rrugor-në portal
...
Shirit i komunikacionit për mjetet e transporit publik të udhëtarëve
...
Mbarim shiriti i komunikacionit për mjetet e transportit publik të udhëtarëve
...
Shirit komunikacioni për mjete të ngadalshme
...
Kufizim i përgjithshëm i shpejtësisë më të madhe të lejuar të shtetit, sipas llojit të rrugës
...
Mbarim shiriti i komunikacionit për mjete të ngadalshme
...
Parkim me pagese
Tregon një parkim, me pagesë, pa kufizime në orare.
...
Paralajmërim parkimi
Paralajmëron se në drejtimin e shigjetës ndodhet një parkim pas 300 metrash.
...
Rruge kalimi
Tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve ku është I ndaluar pushimi.
...
Pushim i lejuar për kategori të veçanta mjetesh
Lejon pushimin e mjeteve të invalidëve që kanë shenjën përkatëse.
...
Rregullim i pushimit të mjeteve në qendrat e banuara
Paraqet një rregullim të pushimit të mjeteve.
...
Paralajmërimi i kufirit të një shteti me një shtet të komunitetit europian.
Vendoset në atë pjesë rruge që të çon në kufirin e shtetit me një vend të Komunitetit Europian.
...
Parazgjedhja urbane
Është një sinjal parazgjedhje I vendosur në qendrat urbane (qytetëse).
...
Paralajmërim i degezimit urban
Është një sinjal që paralajmëron kryqëzim.
...
Sinjal tregues kalueshmërie
Është sinjal informues mbi gjendjen e rrugës.
...
Sinjal tregues kalueshmërie me kufizime
Është sinjal informues mbi gjendjen e rrugës.
...
Sinjal tregues pakalueshmerie
Tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga është e mbyllur.
...
Sinjal tregues pakalueshëmerie ose kalim i mbyllur
Tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga për në Kukës është e mbyllur, tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga deri në Fushë Arrëz mund të kalohet, por vetëm me zinxhirë ose goma bore.
...
Fillim i rrugës interurbane kryesore
Tregon fillimin e një rruge interurbane kryesore.
...
Sinjal për kufizime të përgjithshme të shpejtësisë
Vendoset në afërsi të kufijve kombëtare, tregon kufizimet e shpejtësisë të vendosura në rrugët e Republikës së Shqipërisë.
...
Sinjale të drejtimit interurban
Është sinjal drejtimi për rrugët interurbane (jashtëqytetëse).
...
Sinjal identifikimi autostradal
Mund të vendoset në një sinjal paralajmërimi të një kryqëzimi i cili të çon në autostradën nr.25.
...
Sinjal identifikimi i rrugëve shtetërore
Tregon numrin e identifikimit të rrugës që përshkohet.
...
Sinjal identifikimi i rrugëve të rrethit
Është sinjal i identifikimit të rrugës interurbane të rrethit.
...
Sinjali i identifikimit të rrugëve komunale
Mund të gjendet në fillim të një rruge komunale.
...
Sinjalet e distancës progresive
Tregon se shpreh distancën në kilometra nga fillimi i rrugës.
...
Sinjalet e distancës progresive ne km dhe qindmetërshe
Tregon se distanca nga fillimi i rrugës është 24 kilometra e 800 metra.
...
Fillimi i një qendre të banuar
Është sinjal i vendosur në hyrje të një qendre të banuar.
...
Fillimi i një rrethi dhe fundi i rrethit tjetër
Është sinjal që tregon fillimin e një rrethi dhe mbarimin e rrethit tjetër.
...
Fillimi i një qendër zone të banuar dhe fundi i një tjetre
Është sinjal që tregon fillimin e një komune dhe mbarimin e një tjetre, vendoset në rrugët interurbane.
...
Ndihma e shpejtë
Tregon hyrjen në një vend për ndihmë të shpejtë mjekësore.
...
Stacion treni
Tregon hyrjen në një stacion hekurudhor.
...
Policia
Tregon vendndodhjen e policisë.
...
Spital
Tregon vendndodhjen e një spitali
...
Policia bashkiake
Tregon hyrjen për në institucionin e treguar në sinjal.
...
Sinjal i vendosur pranë një ure qe tregon emrin e lumit
Tregon emrin e lumit në afërsi të një ure.
...
Paralajmëron për informacion Turistik-Hotelier
Tregon një zyrë informacioni turistik-hotelierie e cila ndodhet pas 150 m.
...
Autobus për trasport femijesh
Vendoset në anë të trotuarit dhe tregon vendqëndrimin e një autobusi shkolle.
...
SOS
Tregon një vend të lajmërimit rrugor për ndihmë.
...
Mbi kalim kembesoresh
Tregon një mbikalim për këmbësorë.
...
Kalim me pjerresi përkembesoret
Tregon një plan të pjerrët për kalimin e këmbësorëve.
...
Rrugë pa dalje
Tregon ndërprerjen e një rruge me një rrugë tjetër pa dalje.
...
Fundi i shpejtësisë së këshilluar
Tregon fundin e shpejtësisë së keshilluar.
...
Zonë me banesa
Tregon fillimin e një zone urbane.
...
Fundi i zonës me banesa
Gjendet në dalje të zonave të banimit.
...
Fundi i zonës qytetëse për këmbësorët
Tregon fundin e vlefshmërisë së sinjalit “zonë për këmbësorë”.
...
Fundi i zonës me trafik të kufizuar
Tregon fundin e “zonës me trafik të kufizuar”.
...
Vendkalim biçikletash
Tregon një vendkalim biçikletash që ndërpret karrexhatën.
...
Kthim gjysëm i drejtë majtas
I'u tregon drejtuesve të mjeteve se në kryqëzimin e ardhshëm ndalohet kthimi majtas.
...
Kthim jodirekt (e terthorte) majtas
Tregon itinerarin e mundshëm për tu khyer nga e majta.
...
Perdorimi i korsive
Tregon korsinë ku është i ndaluar qarkullimi për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë.
...
Përdorimi i korsive
Tregon shpejtësitë minimale të detyrueshme në korsitë e veçanta.
...
Përdorimi i korsive
I'u tregon drejtuesve të mjeteve mënyrën e përdorimit të korsive të veçanta të lëvizjes.
...
Ndryshim i numrit të korsive në dispozicion
Tregon reduktimin e korsive të lëvizjes nga 2(dy) në 1(një).
...
Ndryshim i korsive të lëvizjes
Tregon ndyshimin e numrit të korsive të përdorshme në sensin e lëvizjes.
...
Paralajmerim devijimi për kategori të veçanta mjetesh
Tregon se mjetet në sinjal këshillohet të lëvizin sipas drejtimit të treguar.
...
Drejtim i këshilluar për kamionët
Tregon drejtimin e këshilluar përkohësisht, për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë.
...
Karburant ose pikë furnizimi
Tregon mundësinë e furnizimit me karburant në afërsi.
...
Kamp rinie
Tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja.
...
Kamping
Tregon afërsinë e një strukture të pajisur dhe të kompletuar për kamping.
...
Taksi
Një zonë qëndrimi vetëm për mjetet e shërbimit “taksi”.
...
Policia rrugore
Tregon adresën dhe numrin e telefonit të policisë rrugore më të afërt.
Sinjalet e detyrimit

Ngjyra elementare e shenjave të obligimit është e kaltër. Simbolet janë të ngjyrës së bardhë. I bëjnë me dije pjesëmarrësit në komunikacion për ndalesat, kufizimet dhe obligimet, të cilave duhet t'u përmbahen. Ato vlejnë prej vendit ku janë të vendosura. Në qoftë se është e nevojshme që pjesëmarrësit në komunikacion të lajmërohen më parë për urdhërin e prerë, qoftë për hir të pamjes së dobët të rrugës, qoftë për arsye të tjera të sigurisë, shenja vendoset para vendit, prej nga vlen urdhëri, në një largësi të caktuar e në tabelen plotësuese, është theksuar largësia e vendit, prej nga vlen urdhëri.

...
Fundi i kufirit minimal të shpejtësisë 30 km/orë
Tregon fundin e detyrimit të kufirit minimal të shpejtësisë.
...
Fundi i detyrimit për vendosjen e zinxhirëve të borës
Tregon fundin e detyrimit për vendosjen e zinxhirëve të borës.
...
Fundi i rrugës për këmbësorë
Tregon fundin e rrugës për këmbësorë.
...
Fundi i rrugës për biçikleta
Tregon fundin e një intinerari për qarkullimin e biçikletave.
...
Fundi i rrugës së rezervuar për kafshë barre ose me shalë
Tregon fundin e një rruge të rezervuar për kuajt që mbajnë ngarkesa.
...
Kufiri minimal i shpejtësisë
Përshkruan kufirin minimal të shpejtësisë, poshtë të cilit ndalohet të qarkullohet në atë rrugë.
...
Vendosje e detyruar e zinxhirëve të borës
Ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk kanë vendosur goma bore ose zinxhirë për borë.
...
Rrugë për biçikleta
Tregon një korsi të rezervuar për biçiklistët.
...
Rrugë për këmbësorë
Tregon një rrugë të rezervuar për qarkullimin e këmbësorëve,
...
Rrugë e rezervuar për kafshë barre ose me shalë
Tregon një rrugë të rezervuar për kalimin e kuajve të shalës.
...
Rrugë për këmbësorë dhe biçikleta
Gjendet në fillimin e një rruge të përbashkët për këmbësorët dhe biçikletat.
...
Drejtim i detyrueshëm drejt
Paraqet detyrimin që të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt.
...
Drejtim i detyruar djathtas
Paraqet detyrimin për t‟u kthyer djathtas.
...
Drejtim i detyruar majtas
Në vazhdimësi të një kryqëzimi, të detyron të kthehesh majtas.
...
Paralajmërim për drejtim të detyruar nga e majtas
Paralajmëron një detyrim për t‟u kthyer majtas.
...
Paralajmërim për drejtim të detyruar nga e djathta
Paralajmëron një detyrim për t‟u kthyer djathtas.
...
Drejtime të lejuara drejt dhe majtas
Lejon të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh majtas.
...
Drejtime të lejuara djathtas dhe majtas
Lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim.
...
Drejtime të lejuara drejt dhe djathtas
Në kryqëzim, të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas.
...
Kalime të lejuara
Tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një kantieri rrugor të mundshëm.
...
Kalim i detyruar nga e majta
Detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një kantieri rrugor të mundshëm.
...
Kalim i detyruar nga e djathta
I vendosur në prani të një kantieri rrugor , i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.
...
Rrethrrotullimi
Vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim.
...
Rrugë për biçikleta ngjitur me trotuarin
Tregon një rrugë për biçikleta ngjitur me një rrugë për këmbësorët.
...
Fundi i rrugës për biçikleta ngjitur me trotuarin
Tregon fundin e një korsie për biçikletat ngjitur me një trotuar.
...
Fundi i rrugës për këmbësorë e biçikleta
Tregon fundin e një zone të përbashkët për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave.
...
Ndal – Stacion
Të detyron të ngadalësosh dhe të ndalosh në hyrjen e autostradës për të marrë biletën e pagesës së taksës autostradale.
Sinjalet e ndalimit

Shenjat ndalimit janë një grup shenjash të cilat kanë formë rrethi dhe të cilat gjithnjë urdhërojnë ndonjë ndalesë ose japin ndonjë përparësi në komunikacion.

...
Ndalim qarkullim
Ndalon qarkullimin e mjeteve në të dy senset.
...
Ndalim kalimi
Ndalon hyrjen për të gjitha mjetet përballë këtij sinjali por lejon hyrjen në këtë rruge nga kahu tjeter.
...
Ndalim qarkullimi për motomjetet me tri dhe më shumë rrota si dhe për automjetet
Ndalon qarkullimin për të gjitha automjetet dhe motomjetet me tre rrota.
...
Ndalim qarkullimi për autobusët
Tregon ndalim qarkullimi për autobusë.
...
Ndalim qarkullimi për kamionët (mjete për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë)
Ndalon qarkullimin e automjeteve për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë.
...
Ndalim qarkullimi për automjetet të cilat transportojnë produkte që bashkveprojnë lehtësisht dhe ndohtin ujin
Ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë që mund të ndotin ujin.
...
Ndalim qarkullimi për mjetet që transportojnë lëndë plasëse apo produkte që ndizen lehtë
Ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë plasëse.
...
Ndalim qarkullimi për automjetet që transportojnë mallra të rrezikshme
Ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme.
...
Ndalim qarkullimi për mjetet me motor që tërheqin një rimorkio
Ndalon qarkullimin e kamionëve me rimorkio.
...
Ndalim komunikacioni për mjetet me fuqi motorike që tërheqin rimorkio ose gjysmë-rimorkio
...
Ndalim qarkullimi për makinat bujqësore
Ndalon qarkullimin e makinave bujqësorë.
...
Ndalim qarkullimi për makinat bujqësore
Ndalon qarkullimin e biçikletave.
...
Ndalim komunikacioni për çiklomotor
...
Ndalim qarkullimi për mjete që shtyhen me krahë
Ndalon qarkullimin e mjeteve që vihen në lëvizje me krahë.
...
Ndalim qarkullimi për motorët
Ndalon qarkullimin e motorëve.
...
Ndalim qarkullimi për mjete që tërhiqen nga kafshët
Ndalon qarkullimin e mjeteve që tërhiqen nga kafshët.
...
Ndalim qarkullimi për të gjitha mjetet me veprim motorik
...
Ndalim qarkullimi për të gjitha mjetet me veprim motorik dhe mjetet që tërhiqen nga kafshët
...
Ndalim qarkullimi për këmbësorët
Ndalon këmbësorët të kalojnë në atë rrugë.
...
Ndalim qarkullimi për të gjitha mjetet me gjerësi më të madhe se 2 metra
Ndalon qarkullimin e të gjitha mjeteve që kanë gjerësi më të madhe se ajo e treguar në sinjal.
...
Ndalim qarkullimi për të gjitha mjetet që tejkalojnë lartësinë 3.5 metra
Tregon lartësinë maksimale, nga sipërfaqja e rrugës, për mjetet që mund të qarkullojnë.
...
Ndalim qarkullimi për mjetet që kalojnë peshën 7 tonë
Ndalon qarkullimin e mjeteve që kalojnë peshën e treguar në sinjal.
...
Ndalim qarkullimi për mjetet që kalojnë peshën 6,5 tonë në aksin më të ngarkuar
Ndalon qarkullimin e mjeteve që në aksin më të ngarkuar kalojnë peshën e treguar në sinjal.
...
Ndalim qarkullimi për të gjitha mjetet apo kompleksete mjeteve me gjatësi më të madhe se 10 metra
Ndalon qarkullimin e mjeteve me gjatësi më të madhe se ajo e treguar në sinjal.
...
Distancë minimale e detyruar
Ndalon të ndjekësh mjetin që ke përpara në distancë më të vogël se ajo që tregon sinjali.
...
Ndalim dredhimi gjysëmrrethor
...
Ndalim dredhimi majtas
...
Ndalim dredhimi djathtas
...
Ndalim parakalimi
Ndalon parakalimin e të gjitha mjeteve me motor, përveç atyre me dy rrota.
...
Ndalim parakalimi për automjetet e transportit te mallrave që kalojnë peshën 3,5 tonë
Është një ndalim parakalimi për mjete me ngarkesë të plotë, mbi 3,5 tonë, që nuk transportojnë persona.
...
Kufizim shpejtësie maksimale
Ndalon mjetet të tejkalojnë shpejtësinë e treguar në sinjal.
...
Ndalim I perdorimit të sinjaleve zanore
Ndalon të përdorësh borinë dhe sirenat e mjetit.
...
Ndal – Dogana
Na detyron të ndalojmë në kufi për të kryer kontroll doganor.
...
Ndal – Policia
Tregon praninë e një postoblloku rrugor të ngritur nga policia.
...
Ndal - Taksa rrugore
Na detyron të ndalojmë për të kryer taksën rrugore.
...
Ndalim qëndrimi
Ndalon pushimin e mjeteve, ditën dhe natën, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe.
...
Ndalim pushimi
Tregon vendin ku pushimi i mjetit është i ndaluar.
...
Ndalim qarkullimi për kamionët me peshë me ngarkes të plotë më të madhe se 6,5 tonë
Ndalon qarkullimin e kamionëve me peshë me ngarkesë të plotë mbi 6,5 tonë.
Sinjalet plotësuese

Tabela plotësuese është pjesë përbërëse e shenjës se komunikacionit e cila më saktë përcakton kuptimin e shenjës së komunikacionit, shenjave ndriçuese, shenjat në rrugë, trotuaret e të ngjashme. Në tabelen plotësuese pra, shënohet largesia nga vendi i rrezikshëm për të cilin është vendosur shenja, ose vendin prej të cilit vlen urdhëri i prerë, apo është dhënë lajm plosues në shenjën e lajmërimit. Përveç kësaj në tabelen plotësuese mund të lajmërohet largësia e pjesës së rrugës në të cilën kanoset rreziku ose vlen urdhëri i prerë, apo plotësim tjetër me të cilin më saktë përcaktohet kuptimi i shenjes së komunikacionit. Ngjyra e tabeles plotësuese është e njëjtë si ngjyra bazë e shenjës nën të cilën është vendosur, e mbishkrimet dhe simbolet janë të ngjyrës së njëjtë me mbishkrimet dhe simbolet në shenjë.

...
Tabela plotësuese me shigjeta dhe numër shënon gjatësinë e pjesës së rrugës nga shenja ku ekziston kufizimi i shpejtësisë së lëvizjes në gjatësi prej 2km.
...
Tabela plotesuese pa shigjeta ku është dhene vetëm largësia shënon lagësinë pas 100m nga shenja fillon të vlejë kufizimi i shpejtësisë prej 50km/h
...
Kur në shtyllë janë të vendosura dy shenja, tabela plotësuese ka të bëjë me shenjën nën të cilën është vendosur, në rastin konkret ndalon komunikacionin për autobus ndërurban duke filluar nga shenja.
...
Tabela plotësuese saktëson periudhën kohore gjatë së cilën mjetet motorike përpos motoçikletës duhet të kenë paisje dimërore (pneumatikë M+S ose zinxhirë për borë).
...
Tabela plotësuese saktëson kohën gjatë së cilës clen urdhëresa e prerë e ndalimit të komunikacionit në të dy kahjet për të gjitha mjetet prej orës 20 - 24h.
...
Tabela plotësuese saktëson krahun në të cilën duhet të lëvizin kamionët.
...
Tabela plotësuese saktëson se ndalimi dhe parkimi vlen në rrugën pas shenjës.
...
Tabela plotësuese saktëson se ndalimi dhe parkimi vlen deri tek shenja.
...
Tabela plotësuese saktëson se ndalimi dhe parkimi vlen pas dhe deri tek shenja.
...
Distanca
Tregon distancën nga sinjali I rrezikut (poshtë të cilit është vendosur) deri të vendi ku fillon rreziku.
...
Shtrirja
Tregon gjatësinë e një pjese rruge në të cilën zbatohet sinjali që e shoqëron.
...
Tabelë orari për çdo ditë
Vendosur poshtë sinjalit “ndalim pushimi”, tregon kohëzgjatjen për të cilën është në fuqi sinjali.
...
Tabelë orari për ditët e festave
Saktëson se vlera e sinjalit është kufizuar vetëm për ditët festive dhe në oraret e treguara.
...
Tabelë orari për ditët e punës
Vendosur poshtë sinjalit “ndalim qarkullimi” tregon që sinjali është I vlefshem në ditët e punës.
...
Kufizimi
I vendosur poshtë sinjalit “parking” tregon një zonë të përcaktuar për parkimin e mjeteve të treguara nga paneli plotësues.
...
Përjashtimi
I vendosur poshtë sinjalit “ndalim qarkullimi” lejon qarkullimin vetëm për kategoritë e mjeteve të treguara në panel.
...
Fillimi
I vendosur poshtë sinjalit ”materiale të paqëndrueshme mbi rrugë”, tregon vendin ku fillon rreziku.
...
Vazhdimi
I vendosur poshtë sinjalit “ndalim parakalimi”, sinjalizon vazhdimësinë e tij.
...
Fundi
I vendosur poshtë sinjalit ”ndalim qëndrimi”, tregon vendin ku mbaron vlefshmëria e këtij sinjali.
...
Sinjale horizontale në ripunim
Tregon një pjesë rruge ku po vizatohen sinjale horizontale.
...
Aksident
Tregon që ka mjete të aksidentuara në rrugë.
...
Kalimi mbi shina (binarë)
Poshtë sinjalit “rreziqe të tjera”, tregon kalimin mbi shinat e manovrës.
...
Pastruese bore në veprim
Tregon praninë e makinave pastruese të borës në rrugë.
...
Zonë që përmbytet
Regon një rrugë e cila për shkak të shiut të dendur, mund të përmbytet nga uji.
...
Varg mjetesh
Tregon se mund të gjendemi në një trafik me mjete të ndaluara në kolonë.
...
Mjete pune në veprim
Tregon mundësinë e pranisë së mjeteve punuese në rrugë ose dalje të tyre nga kantieri.
...
Rrugë e rrëshqitshme nga akulli ose bora
Mund të ndeshet në pjesë rruge që nuk I kapin rrezet e diellit, gjate stinës së dimrit.
...
Rrugë e rrëshqitshme nga shiu
Kërkon që në rast shiu, distanca e sigurisë të mbahet më e madhe se zakonisht.
...
Kamionë ne ngadalësim
Tregon një ndryshim të pjerrësisë së rrugës, gjë e cila I detyron kamionët të ngadalësojnë shpejtësinë e lëvizjes.
...
Zonë e largimit të detyrueshëm
Vendoset në një zonë ku pushimi I mjetit përbën rrezik për qarkullimin.
...
Sinjal korsie
Tregon korsinë që i referohet sinjali i mësipërm.
...
Numri i kthesave
Tregon numrin e kthesës së rrezikshme në një rrugë me shumë kthesa.
...
Vijimi i rrugës kryesore
Tregojnë skemën e ndërthurjes së rrugëve.
...
Ndalimi i përkohshëm i pushimit
Ndalon pushimin e mjeteve në periudhën e kohës kur kryhen pastrime të rrugëve.
...
Drejtim i detyruar për mjete të transportit të lendeve të rezikshme
Tregon se mjetet e përshkruara në të nuk mund të lëvizin në drejtim të ndryshëm nga ai I treguar në sinjal.
...
Paralajmerimin e një kalimi të detyrushëm
Paralajmëron se për kamionët me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë, në kryqëzim është e ndaluar të vazhdojnë lëvizjen drejt.
...
Ndalim qarkullimi për kategori të caktuara mjetesh
Tregon që mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve me motor, përveç atyre të treguara në sinjal.
...
Kufizues normal anësor të kufirit të rrugëve me një sens të vetëm (unik) lëvizjeje
Përdoren si kufizues normalë të anës së rrugëve me një sens për qarkullim.
...
Kufizues normalë anësorë të kufirit të rrugëve me dy sense lëvizjeje për qarkullim
Janë tregues normalë të kufizimit të cilët përdoren në anët e rrugëve me dy sense lëvizje për qarkullim.
...
Kufizues për tunelet me një sens lëvizjeje
Janë sinjale plotësues të vendosur në hyrje dhe ne vazhdimësi të tuneleve me një sens levizje.
...
Kufizues për rrugët malore
Vendoset ne kufijtë anësorë të rrugëve të cilat mund të mbulohen shpesh nga bora.
...
Kufizues anesor për kthesat e forta
Vendoset në rrugët interurbane për të sinjalizuar vazhdimësinë e kthesave të forta dhe të padukshme.
...
Kufizues për kryqëzimet në formë T-je
Tregon që lejohet kthimi majtas ose djathtas.
...
Kufizuesit e kthesave normale
Vendoset njëri pa tjetrit për të vënë në dukje krahun e jashtëm të kthesave të rruges.
...
Kufizues të hyrjes
Përcakton anët e hyrjes në rrugët dytësore të pa paralajmeruara më parë.
...
Paralajmërim për një sistem semaforik të përkohshëm
Paralajmëron një (impiant) sistem fenerësh semaforike në prani të një kantieri rrugor.
...
Sinjal drejtimi
Është sinjal I shmangies së itinerarit të lëvizjes majtas përkohësisht.
...
Kufizues i veçantë i pengesave
Është tregues i veçantë i pengesave, përbëhet nga një panel reflektues dhe sinjali përkatës.
...
Tabela e policit të trafikut
Përfaqëson tabelën që përdoret nga polici i trafikut rrugor për ndalimin e mjeteve ose për të rregulluar trafikun.
...
Shpejtësi maksimale e lejueshme
Vendosen në pjesën e prapme të disa lloje automjetesh, tregojnë shpejtësinë maksimale të lejuar për atë mjet për rrugë jashtë qytetit.
...
Panel për ngarkesat qe dalin jashte mjetit
Vendoset në fund të çdo ngarkese që del jashtë në pjesën e pasme të mjetit.
...
Trasport i mallrave të rrezikshme
Vendoset në pjesën e përparme dhe të pasme të mjetit që transporton mallra të rrezikshme.
...
Panel prapareflektues
Vendoset në pjesën e mbrapme të mjeteve për transport mallrash që kanë peshë të përgjithshme mbi 3,5 ton.
...
Panel prapareflektues
Vendoset në pjesën e pasme të të gjitha rimorkiove për transportin e mallrave me masë të përgjithshme mbi 3,5 tonë.
...
Qendra e një qyteti ose qendër banimi
Sinjalizon “Qendër” e njё qyteti ose qendër banimi.
Sinjalet semaforike

Shenjat ndriçuese të komunikacionit janë: - shenjat ndriçuese për rregullimin e komunikacionit të dedikuar vetëm për këmbësorë; - shenjat ndriçuese për tramvajë; - shenjat ndriçuese për shënimin e kalimeve në rrugë nëpër binarë hekurudhorë; - shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve në rrugë, pengesave të tjera dhe dëmtimeve të rrugës automobilistike, që paraqesin rrezik për pjesëmarrësit në komunikacion. Drita e përdorur si shenjë ndriçuese e komunikacionit, mund të jetë e pandërprerë ose vezulluese. Shenjat ndriçuese janë: kahje-treguesit me xhama reflektues, ose me materie reflektuese, elementet metalike të pajisura me materie reflektuese, shtyllat ndriçuese etj. Për rregullimin e komunikacionit, shenjat ndriçuese jepen me drita të ngjyrës së kuqe, të verdhë dhe të gjelbër. Dritat janë vendosur në boshtin vertikal, njëra nën tjetrën: e kuqja lart, e verdha në mjedis, e gjelbra poshtë. Drita e gjelbër, mund të ketë formë rrethi dhe formë të shigjetës të vënë në rreth. Nëse drita e gjelbër ka formë të shigjetës, mjeti mund të lëvizë vetëm në drejtimin, që e tregon kjo shigjetë.

...
Kur në semafor ndizet drita jeshile
Mund të vazhdojmë lëvizjen drejt.
...
Në semaforët normalë për mjetet, drita e verdhë fikse
Tregon se duhet të ndalosh para kryqëzimit, gjithmonë kur kjo mund të bëhet në kushtet e sigurisë.
...
Drita e kuqe në semaforin normal
Ndalon kalimin e mjeteve që vijnë nga rruga drejt së cilës është projektuar drita.
...
Drita e kuqe dhe e verdhë
Paralajmërojnë pjesëmarrësit në komunikacion se së shpejti pushon ndalimi i kalimit dhe ndizet drita e gjelbër,përgaditja për nisje
...
Drita e gjelbër vezulluese
Paralajmëron shoferët se së shpejti do të pushojë kalimi i lirë dhe do të ndizet drita e verdhë e pandërprerë,pas së cilës ndizet drita e kuqe.
...
Drita e verdhë vezulluese
Lëvizje e lirë por me kujdes të shtuar. Ka rëndësi të veçantë për pjesëmarrësit në komunikacion që të shtojnë kujdesin në kryqëzim. Kjo dritë ka domethënie tjetër nga drita e verdhë e pandërprerë
...
Shenja plotësuese
në formë të shigjetës së gjelbërt lejon kalimin me kujdes,në drejtim të shigjetës dhe deri sa është e ndezur drita e kuqe,duke iu dhënë përparësi kalimi të gjitha mjeteve dhe këmbësorëve që gjenden në kryqëzim.
...
Rregullimi i komunikacionit me shenja ndriçuese të vendosur mbi shiritat rrugor, shërben për rregullimin e ndryshueshëm të kahjes së lëvizjes së mjeteve.
Drita e kuqe në formë X do të thotë ndalim qarkulimi përgjatë shiritit të komunikacionit, kurse drita e gjelbërt në formë të shigjetës do të thotë kalim i lirë përgjatë shiritit të komunikacionit.
...
Semaforët për këmbësorë
Sinjali semaforik në figurë rregullon kalimin e këmbësorëve në kryqëzime.
...
Drita e gjelbër mund të rregullohet edhe ashtu që para se të fiket,të bëhet dritë e gjelbër vezulluese(me ndërprerje),për ti palajmëruar këmbësorët se së shpejti do të ndizet drita e kuqe.Këta semaforë mund të jenë të pajisur edhe me shenja akustike(që më së shumti u shërbejnë personave të verbër).
...
Semaforë për biçikletat
Vendoset mbi pistën e biçikletave, që ndërpret karrexhatën ku lëvizin mjetet, për të rregulluar kalimin e karrexhatës nga biçiklistët.
...
Shenjat ndriçuese për rregullimin e komunikacionit të tramvajit
Për rregullimin e komunikacionit të tramvajit mund të përdorën aparatet e veçanta për dhënjen e dritave njëngjyrëshe dritave të bardha.Dritat e bardha mund të jenë në formën e vijave horizontale,vertikale dhe të tërthortë. -vija horizontale nënkupton ndAlimin e qarkullimit të tramvajit, -vija vertika dhe e tërthortë kalim i lirë per tramvajin në drejtimin përkatës:drejt,majtas,djathtas.
...
Shenjat ndriçuese për shënimin e vendkalimeve të rrugëve mbi hekurudhë në nivel
Paralajmëron ardhjen e trenit dhe e cila e detyron shoferin që të ndalë mjetin e vet para vendkalimit hekurudhor. Me këtë shenjë lajmërohet edhe lëshimi i mbroijtësve ose gjysmëmbrojtësve,apo mbrojtëset ose gjysmëmbrojtëset janë të lëshuar
...
Kalimi mbi hekurudhë është i hapur kur dritat nuk janë të ndezura dhe mbrojtësit apo gjysmëmbrojtësit nuk janë të lëshuara.
...
Mbrojtësit dhe gjysmëmbrojtësit janë të shënuar me materie të kuqe reflektuese ose me vendosjen e dritës vezulluese që ndizen në pozitën e mbyllur të këtyre stabilimenteve dhe vendosen në fund dhe në mes të mbrojtësit, mbi mesin e rrugës, kurse te gjysmëmbrojtësi në fund të gjysmëmbrojtësit mbi mesin e rrugës.
...
Shenjat ndriçuese të komunikacionit për shënimin e punimeve në rrugë,dhe pengesave të tjera
Dritat vezulluese ngjyrë portokalli në mbrojtëe vendosen: [a] kur pengesa është nga njëri skaj i rrugës drita vendoset nga mesi i rrugës [b] kur pengesa është në mes të rrugës dhe rruga është e lirë nga të dy anët e rrugës, dritat vendosen në të dy skajet e mbrojtëses [c] kur me mbrojtëse mbyllet komunikacioni nëpër tërë gjerësinë e rrugës, në mbrojtëse duhet të vendosen tre drita"
...
Semaforët e korsive
Me shigjetë të kuqe të ndezur i detyron të ndalojnë mjetet që levizin në drejtim të shigjetës.
...
Semaforët me shpejtësi këshilluese
Akëshillojnë shpejtësinë që duhet ruajtur për të gjetur rrugën e lirë në semaforët e ardhshëm.
Sinjalet e përkohshme dhe kantjerit rrugor

Shenja .........

...
Punime
Paralajmëron që po kryhen punime në rrugë.
...
Pengesa normale
Tregon një kufizim të zonës se punimeve rrugore.
...
Kufizues anësor
Vendoset për t‟u treguar drejtuesve të mjeteve se në afërsi ndodhet një zonë punimesh në rrugë.
...
Koni kufizues
Përdoret për të sinjalizuar shmangie të përkohshme të korsive.
...
Kalim i detyrueshëm i mjeteve të punimeve në rrugë
Tregon drejtimin ose anën nga do të zhvendosemi dhe të parakalojmë mjetin mbi të cilin ai ( sinjali)eshte vendosur.
...
Paralajmërim kantieri rrugor të lëvizshëm
Tregon se po kryhen punime ne rrugë, mund të vendoset në një mjet mekanik pune.
...
Palete për kalim të alternuar me komandues
Tregon tabelën që përdor punonjësi i trafikut për kalimet e alternuara të mjeteve.
...
Drejtim i detyruar për kategori të caktuara mjetesh
Tregon drejtim të detyruar të përkohshëm për autotrenat dhe gjysëmrimorkiatorët.
...
Sinjali i korsisë së mbyllur (mbyllja e korsisë në të djathtë)
Tregon korsinë e djathtë të mbyllur për punime në vazhdim.
...
Sinjali i karrexhates së mbyllur
Tregon për përdoruesit e rrugës se shumë afër karrexhata mbyllet.
...
Përdorimi i korsive që funksionojnë
Vendoset për të treguar përdorimin e korsive që janë në funksionim.