AUTOSHKOLLA AL
Artikull

Dokumentacioni që duhet për të filluar kursin e teorisë

54974 Lexime

Dokumentacioni që duhet për të filluar kursin e teorisë:

  1. Plotësimi i formularit nga DRSHTRR-ja
  2. Kater fotografi me ngjyra, me përmasa 4x5
  3. Karta e identitetit (ose certefikatë personale me fotografi, pasaportë)
  4. Certefikata mjekësore që merret në poliklinika e vendbanimit tuaj
  5. Patenta e kategorisë së mëparshme (në qoftë se ke)
  6. Mandatpagesa, për cdo dalje në prove të kontrollit të njohurive teorike, sipas tarifave në fuqi.

Dokumentacioni që nevojitet për të filluar prakikën:

  1. Duhet të kesh fituar testin e teorisë
  2. Kërkesa për të marrë pjesë në provë, sipas modelit të hartuar nga DRSHTRR-ja (këtë zakonisht e kryen autoshkolla ku ju jeni rregjistruar)
  3. Mandatpagesa për cdo dalje, në provën e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes. Mandatpagesa për lejen e drejtimit plus taksa e lejes së drejtimit